Spolehlivý partner pro vaše zdraví *****
Úvodní strana > Novinky > Internu vede špičkový odborník

Internu vede špičkový odborník

Internista Comfort Care Zdeněk Kalvach

O pacienty se v interní ambulanci v "Centru ambulantní péče a polikliniky COMFORT CARE Chodov" stará vynikající lékař, který doplňuje tým lékařů a zdravotníků skupiny Comfort Care. 

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 

M a t u r i t a v  roce 1971 na Akademickém gymnáziu v Praze, promoce v roce 1977 na 1. LF UK (tehdy Fakultě všeobecného lékařství) v Praze. Po promoci působil 30 let na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – nejprve jako sekundární lékař, poté jako vedoucí lůžkového oddělení. Od roku 1985 souběžně též odborný asistent 1. LF UK. Specializačně internista (atestace I. a II. stupně), nástavbové atestace z geriatrie a paliativní medicíny. Myšlenkově byl zásadně ovlivněn atmosférou tohoto charvátovského pracoviště, respektive myšlenkovým odkazem profesora Josefa Charváta přesahujícím technokratické pojetí medicíny (Člověk a jeho svět). Po odchodu ze III. interní kliniky v roce 2008 krátce zastával pozice náměstka ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny  současně ředitele odboru pro lidská práva na Úřadu vlády. V kontextu těchto funkcí v letech 2008–2009 odborně a organizačně zajišťoval v rámci českého předsednictví EU přípravu a průběh odborně politické Evropské konference o důstojnosti a ohroženosti seniorů (Praha 2009). V letech 2009–2012 pracoval jako lékař v Medicover a. s. Praha a souběžně dojížděl jako metodický konzultant a supervizor do LDN Nejdek v  rámci přípravy programu paliativní péče. V letech 2012–2015 pracoval jako internista v Clinicum a. s. v Praze 9, aktuálně přechází ve stejném zařazení, od listopadu,do Comfort Care. Dlouhodobě spolupracuje s domácím hospicem Cesta domů, na částečný úvazek pracuje jako geriatrický konziliář v  Domově sociální péče Hagibor, je členem výboru a  místopředsedou správní rady proseniorského spolku (ústavu) Život90 v Praze, od 2013 spolupracuje s  Diakonií ČCE na projektu komunitního systému integrovaných podpůrných služeb zaměřených především na seniory, podílí se na projektu Lékový ombudsman a spolupracuje s Úřadem veřejného ochránce práv. Po několik funkčních období byl místopředsedou či vědeckým sekretářem výboru České geriatrické a gerontologické společ- nosti a členem Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí populace (podílel se jako editor na jednom z pětiletých Národních akčních plánů v této oblasti). Krátce byl též místopředsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě vyučoval vnitřní lékařství a interní propedeutiku na 1. LF UK, geriatrii a gerontologii na 2. LF, FTVS UK, Pedagogické fakultě UK a nyní na Filozofické fakultě UK a stejně tak paliativní medicínu a psychosomatiku v IPVZ Praha a na kurzech ČLK. Zabývá se především problematikou geriatrické medicíny a gerontologie – modifikace klinických přístupů, uspořádání služeb za podmínek nastávající demografické změny včetně formulování uceleného systému podpory na komunitní úrovni a také etickými otázkami nevhodného zacházení se starými lidmi, jejich profesního zanedbávání, zneuží- vání i  postavení v  paliativním konceptu end-of-life care. Jako hlavní autor a editor se podílel na větším počtu publikací a v řadě publikací, včetně Lékařského repetitoria, je autorem geriatrických kapitol. V roce 2013 jako pozvaný lektor přednášel problematiku ohrožení křehkých geriatrických pacientů v systému dlouhodobé péče (long-term care) na společném workshopu Evropské komise a OSN. Publikoval větší počet fejetonů např. v Medical Tribune či ve Zdravotnických novinách. 

27.10.2015
© 2015 Comfort Care
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.